ล้ำเลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj superior
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ , เลิศล้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: greater , higher , surpassing , grander , better , unrivalled
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก