ล้น

ภาษาอังกฤษ


v overflow
คำอธิบาย: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้ว จนไหลหรือทะลักออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ทะลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: overwhelm , flow over the edge
v be excessive
คำอธิบาย: มีจำนวนมากเกินพอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be too much , be overwhelming
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาต่างๆ มันล้นออกมานอกกรอบแล้ว