ล่าช้า

ภาษาอังกฤษ


adv slowly
คำอธิบาย: นานเกินกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sluggishly , unhurriedly
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า
v delay
คำอธิบาย: นานเกินกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be slow , hesitate , tarry
ตัวอย่างประโยค: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก