ล่องลอย

ภาษาอังกฤษ


v float
คำอธิบาย: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลอยล่อง , ลอยละล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: drift , bob , sail , glide , move gently , slip along , slide
ตัวอย่างประโยค: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ