ล่องลอย

ภาษาอังกฤษ


v float
คำอธิบาย: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลอยล่อง , ลอยละล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: drift , bob , sail , glide , move gently , slip along , slide
ตัวอย่างประโยค: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ

คำที่มี "ล่องลอย" ในคำ


ความคิดล่องลอย n autism
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดฝัน , ความเพ้อฝันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top