ล่อ

ภาษาอังกฤษ


n mule
คำอธิบาย: สัตว์พันทางที่เกิดจากการผสมระหว่างลากับม้า
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ม้าล่อ
v delude
คำอธิบาย: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ความหมายเหมือนกับ: ล่อหลอก , หลอกล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: entice , hoodwink , deceive , beguile , trick , dupe
ตัวอย่างประโยค: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ
v gulp
คำอธิบาย: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ทาน , รับประทาน , สวาปาม
คำที่เกี่ยวข้อง: devour , eat , drink , swallow , guzzle
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน