ลึกซึ้ง

ภาษาอังกฤษ


adv profoundly
คำอธิบาย: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: deeply , reconditely
ตัวอย่างประโยค: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก
adj profound
คำอธิบาย: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: deep , abstruse , recondite , wise
ตัวอย่างประโยค: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้