ลักษณะนิสัย

ภาษาอังกฤษ


n characteristic (of one´s personality)
คำอธิบาย: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: distinguishing quality , property , trait
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top