ลักษณะ

ภาษาอังกฤษ


n quality
คำอธิบาย: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ลักษณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: character , characteristic , appearance
ตัวอย่างประโยค: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน
clas type
คำอธิบาย: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: kind , category , group , class , sort
ตัวอย่างประโยค: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ