ละเลย

ภาษาอังกฤษ


v neglect
คำอธิบาย: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: ignore , overlook , be remiss , omit
คำตรงข้าม: ใส่ใจ , เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป

คำที่มี "ละเลย" ในคำ


ปล่อยปละละเลย v neglect
คำอธิบาย: ไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: เพิกเฉย , ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ

ความละเลย n neglect
ความหมายเหมือนกับ: ความเพิกเฉย , ความไม่เอาใจใส่
คำตรงข้าม: ความสนใจ
ตัวอย่างประโยค: แม่น้ำเป็นพิษเพราะความละเลยของมนุษย์

การละเลย n desertion
ความหมายเหมือนกับ: การละทิ้ง , การทิ้ง , การทิ้งขว้าง
คำตรงข้าม: การเอาใจใส่ , การดูแลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top