ลอกแบบ

ภาษาอังกฤษ


v reproduce
ความหมายเหมือนกับ: จำลองแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: copy
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก

คำที่มี "ลอกแบบ" ในคำ


การลอกแบบ n imitation
ความหมายเหมือนกับ: การเลียนแบบ , การลอกเลียน , การทำตามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top