ลอกแบบ

ภาษาอังกฤษ


v reproduce
ความหมายเหมือนกับ: จำลองแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: copy
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก