ลงท้าย

ภาษาอังกฤษ


v end up
ความหมายเหมือนกับ: จบ
คำที่เกี่ยวข้อง: end
คำตรงข้าม: ขึ้น , เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต
adv finally
ความหมายเหมือนกับ: ในที่สุด , สุดท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: at last
คำตรงข้าม: เริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค: องคุลีมารเกิดมามีดวงชะตาเป็นโจร แต่ลงท้ายเมื่อดวงตาเห็นธรรมะได้พ้นจากความเป็นโจรมาบวชในพุทธศาสนา

คำที่มี "ลงท้าย" ในคำ


คำลงท้าย n postscript
คำอธิบาย: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรักค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top