ร.บ.

ภาษาอังกฤษ


n bachelor of public administration
ความหมายเหมือนกับ: รัฐศาสตรบัณฑิต