ร้านค้า

ภาษาอังกฤษ


n store
คำอธิบาย: สถานที่ทำการค้าขาย
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ร้าน , ร้านรวง , ร้านขายของ
คำที่เกี่ยวข้อง: shop
ตัวอย่างประโยค: เรือนนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเปิดเป็นร้านค้า ส่วนหลังเป็นที่อยู่อาศัย