ร้างไป

ภาษาอังกฤษ


v cease
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , give up , abate , reduce , die down
v leave
ความหมายเหมือนกับ: จากไป
คำที่เกี่ยวข้อง: be departed