ร้อนผ้าเหลือง

ภาษาอังกฤษ


v want to leave the monkhood
คำอธิบาย: อยากสึก (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)
ตัวอย่างประโยค: พระบางองค์ร้อนผ้าเหลือง สึกออกมาเป็นฆราวาสอาจเป็นใหญ่เป็นโตในราชการได้ ถ้ามีปัญญา ความสามารถ และได้ฝากเนื้อฝากตัวกับข้าราชการผู้ใหญ่