ร้องส่ง

ภาษาอังกฤษ


v sing with instrumental accompaniment
คำอธิบาย: ร้องเพลงให้เครื่องดนตรีรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: sing a song alternatively with music