ร้องทัก

ภาษาอังกฤษ


v say hello
คำที่เกี่ยวข้อง: hail , say hi , greet , accost
ตัวอย่างประโยค: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน