ร่ำไร

ภาษาอังกฤษ


v be tardy
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำรี้ร่ำไร , ชักช้า , ร่ำไร , ชักช้า , อ้อยอิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be dilatory
คำตรงข้าม: รีบเร่ง
ตัวอย่างประโยค: หากร่ำไรอยู่กับ ของใหม่ ก็จะไม่ได้ชมสิ่งที่เป็นรากฐานของอารยะธรรมชวาเขมร