ร่ำขอ

ภาษาอังกฤษ


v plead for
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , อ้อนวอน
คำที่เกี่ยวข้อง: beg for , beseech
v beg for
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , ขอ , วิงวอน
คำที่เกี่ยวข้อง: request , cry for
คำตรงข้าม: มอบให้ , จัดให้