ร่างสนธิสัญญา

ภาษาอังกฤษ


n draft treaty
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ร่างสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกแก้ไขมาหลายครั้งหลายหนแล้ว