ร่างรัฐธรรมนูญ

ภาษาอังกฤษ


n draft of a constitution
คำอธิบาย: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: constitutional draft
ตัวอย่างประโยค: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย