ร่างพระราชบัญญัติ

ภาษาอังกฤษ


n (proposed) bill
คำอธิบาย: ร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นเสนอต่อสภาเพื่ออภิปราย
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: proposed Act/legislation
ตัวอย่างประโยค: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป