ร่วมแรง

ภาษาอังกฤษ


v physically help
คำอธิบาย: ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมแรงร่วมใจ , ร่วมมือ , ร่วมแรงกาย
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว