ร่มเย็น

ภาษาอังกฤษ


v be peaceful
ความหมายเหมือนกับ: สุขสบาย , เป็นสุข , ร่มเย็นเป็นสุข
คำที่เกี่ยวข้อง: be secure and peaceful
คำตรงข้าม: ทุกข์ร้อน , ร้อนรุ่ม
ตัวอย่างประโยค: พระราชภาระทุกเรื่องที่จะทำให้ราษฎรร่มเย็น ล้วนแล้วแต่เป็น โครงการตามพระราชดำริ ทั้งนั้น
adj peaceful
ความหมายเหมือนกับ: สุขสบาย , เป็นสุข , ร่มเย็นเป็นสุข
คำที่เกี่ยวข้อง: secure and peaceful
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
adj shady and cool
ความหมายเหมือนกับ: ร่มรื่น
ตัวอย่างประโยค: มันนอนเฉยอยู่บนใบไม้แห้งตามพื้นดิน ใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็น