รู้แกว

ภาษาอังกฤษ


v have an inkling
คำอธิบาย: รู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจึงปฏิบัติได้ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: รู้เบาะแส , รู้ทัน
คำที่เกี่ยวข้อง: know about something , coming down , have a hunch , get wind of something
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้แกวว่าตอนนี้พวกขโมยชุกชุมมาก ผมจึงใส่กุญแจบ้านให้แน่นหนากว่าเดิม