รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ภาษาอังกฤษ


v be benighted
คำอธิบาย: รู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: เขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: not knowing what one is doing , be blind to the situation
ตัวอย่างประโยค: ถ้าแผ่นดิสก์ที่มีไวรัสไปใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เกิดความชะงักงันได้