รู้สึกตัว

ภาษาอังกฤษ


v realize one´s error
คำอธิบาย: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
ความหมายเหมือนกับ: สำนึกตัว , รู้สำนึก
คำที่เกี่ยวข้อง: become aware of
ตัวอย่างประโยค: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา
v be conscious of
ความหมายเหมือนกับ: มีสติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be aware of
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว