รู้สำนึก

ภาษาอังกฤษ


v realize
ความหมายเหมือนกับ: รู้สึกตัว , มีจิตสำนึก
คำที่เกี่ยวข้อง: become aware of , understand , comprehend , know the way of the world
ตัวอย่างประโยค: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น