รู้ที

ภาษาอังกฤษ


v see through somebody´s tricks
ความหมายเหมือนกับ: รู้ท่า , รู้เท่า , รู้ทัน , รู้ชั้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: know what another is up to , become wise regarding a rival´s or opponent´s schemes or tricks
คำตรงข้าม: เสียที , เสียท่า