รู้จักดี

ภาษาอังกฤษ


v be familiar
ความหมายเหมือนกับ: ชอบพอ , สนิท , คุ้นเคย
คำที่เกี่ยวข้อง: intimate , acquaint , be accustomed , be well-known , be used to , habituate
คำตรงข้าม: แปลกใหม่
v be familiar
ความหมายเหมือนกับ: เคยชิน , ชอบพอ , คุ้นเคย , สนิท
คำที่เกี่ยวข้อง: intimate , acquaint , be accustomed , be well-known , habituate
คำตรงข้าม: แปลกใหม่