รู้คุณค่า

ภาษาอังกฤษ


v appreciate the value (of)
ตัวอย่างประโยค: นักอ่านที่ดีควรจะรู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้คุณค่าของสิ่งที่อ่าน