รู้ความ

ภาษาอังกฤษ


v know
คำอธิบาย: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ความหมายเหมือนกับ: รู้เรื่องรู้ราว
คำที่เกี่ยวข้อง: be aware of , understand
ตัวอย่างประโยค: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ