รู่

ภาษาอังกฤษ


v scratch
ความหมายเหมือนกับ: ครูด
v rub
ความหมายเหมือนกับ: ถู , สี
คำที่เกี่ยวข้อง: scrape