รูปแทน

ภาษาอังกฤษ


n representation
ตัวอย่างประโยค: พระประทานในโบสถ์เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่งจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง เพราะสร้างขึ้นจากอุดมคติ และความศรัทธา