รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ภาษาอังกฤษ


n trapezium
n trapezoid
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมคางหมู