รูปภาพ

ภาษาอังกฤษ


n picture
หน่วยนับ: รูป
คำที่เกี่ยวข้อง: photograph , drawing , painting , illustration , image , portrait
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ