รูปพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ


n consonant letter
คำอธิบาย: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: an alphabet which represents a consonant sound