รูปประกอบ

ภาษาอังกฤษ


n illustration
คำอธิบาย: รูปที่จัดทำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: ภาพประกอบ
ตัวอย่างประโยค: เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแสดงบทความจากบุคคลต่างๆ ประกอบด้วยประวัติ ผลงาน คำไว้อาลัย และรูปประกอบ