รูปคดี

ภาษาอังกฤษ


n case
คำอธิบาย: ความเป็นไปของคดี
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน