รุ่นหลัง

ภาษาอังกฤษ


adj next generation
คำอธิบาย: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: รุ่นลูก , รุ่นหลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: young generation
คำตรงข้าม: รุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง