รุ่งโรจน์

ภาษาอังกฤษ


v prosper
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งเรือง
คำที่เกี่ยวข้อง: flourish , succeed , shine , thrive , become a success
คำตรงข้าม: ตกต่ำ , ถดถอย
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด