รุกข์

ภาษาอังกฤษ


n tree
ความหมายเหมือนกับ: รุกขชาติ , พืชพันธุ์ , ต้นไม้ , ไม้
n tree
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ , ต้น , พืช , พืชพันธุ์ , พฤกษ์ , พฤกษา
คำที่เกี่ยวข้อง: plant