รื้อฟื้น

ภาษาอังกฤษ


v resurrect
คำอธิบาย: เอาขึ้นมาทำใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: bring back , renew , revive , reintroduce
ตัวอย่างประโยค: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ