รื้อถอน

ภาษาอังกฤษ


v pull down
คำที่เกี่ยวข้อง: demolish , remove(obstacles)
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น