รี่

ภาษาอังกฤษ


v go straight in
คำอธิบาย: อาการที่เคลื่อนเข้าไปเรื่อยไม่รีรอ
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: make straight for , rush , approach directly in , dash directly in
คำตรงข้าม: รีรอ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาแกล้งเคาะตู้ เจ้าสุนัขก็จะรี่มาหาราวกับรู้ภาษา
adv make straight for
คำอธิบาย: อย่างไม่รีรอ
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: move in a straight line
คำตรงข้าม: รีรอ
ตัวอย่างประโยค: สามีของเธอเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชายฟอดใหญ่
adv make straight for
คำอธิบาย: อย่างไม่รีรอ
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: move in a straight line , unhesitantly , unhesitatingly
คำตรงข้าม: รีรอ
ตัวอย่างประโยค: สามีของเธอเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชายฟอดใหญ่
adv make straight for
คำอธิบาย: อย่างไม่รีรอ
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: move in a straight line , unhesitantly , unhesitatingly
คำตรงข้าม: รีรอ
ตัวอย่างประโยค: สามีของเธอเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชายฟอดใหญ่