รีต

ภาษาอังกฤษ


n custom
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , จารีต , เยี่ยงอย่าง , แบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , ritual , convention