ริมตลิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n riverbank
คำอธิบาย: ขอบของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ชายตลิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ช้างลากซุงไปหยุดอยู่ริมตลิ่ง