ริดรอน

ภาษาอังกฤษ


v lessen
คำอธิบาย: ตัดทอนออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: decrease , diminish , reduce
ตัวอย่างประโยค: สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว