ราโชงการ

ภาษาอังกฤษ


n king´s command
ความหมายเหมือนกับ: ราชโองการ , ราชวโรงการ , ราชโยงการ
คำที่เกี่ยวข้อง: king´s instructions , king´s order