รายเดือน

ภาษาอังกฤษ


adj monthly
คำอธิบาย: เดือนละครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ทุกเดือน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 500 บาท