รายเดือน

ภาษาอังกฤษ


adj monthly
คำอธิบาย: เดือนละครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ทุกเดือน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 500 บาท

คำที่มี "รายเดือน" ในคำ


หนังสือรายเดือน n monthly
ตัวอย่างประโยค: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม

ค่าจ้างรายเดือน n salary
คำอธิบาย: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: เงินเดือน
ตัวอย่างประโยค: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน

ค่าตอบแทนรายเดือน n salary
ความหมายเหมือนกับ: ค่าจ้างรายเดือนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top